برای گل‌های باغچه نگرانم، ( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
چه اتفاق قشنگی برای باغ افتاد ( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
دلش برای دریا تنگ شده بود ( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
ای رود فرو ریخته در من ! شده دریا( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
قهوه ای موها و ( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
گاهی سر زده( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
به جز تو محبوب من ! ( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
خانه ام تاریک است خالی ام ( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
از لبان بی قرار من( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
پایان تمام دردهاست( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
دوباره شاعر می شوم ( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
گاهی که می خواهم فراموشت ( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
هر شب با آوازی نو به خانه می آید( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
با منیّ و بی منی( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
از تو دلگیرند پرنده های ( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
گاهی از پرنده ها رهاترم( انسیه موسویان) ... - جمعه 14 تير 1392
تو با من و بی منی ...تو نزدیکی و دور( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
عطر و شکوفه می خواهد( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
دلم برای تو تنگ است( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
بی تو تهی ام، شکسته ام، ناچیزم( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
چتری می خواهم از ابرهای ( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
چرا تاریک و سردی( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
اینجا خورشید را دزدیده اند اما( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
طعم توت تازه را که می چشم( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
تو آمدی که شب از چشمهای من برود ( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
چرا این ستاره ها ( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
ماهیگیر رفته است ( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
داشتم برای عروسکهایم لباس می دوختم( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
از تو می خوانم( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
و انگشتان کوچک تو( انسیه موسویان) - جمعه 14 تير 1392
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد